VELFÆRDSTEKNOLOGI – NY UDDANNELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE :: kea.dk
Det sker

VELFÆRDSTEKNOLOGI – NY UDDANNELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE

SOSU-assistenter og andet sundheds- og plejepersonale kan nu se frem til at blive eksperter i velfærdsteknologi. En ny mulighed for videreuddannelse på KEA Københavns Erhvervsakademi dækker et stort behov for personale, der kan håndtere og udnytte velfærdsteknologiens potentiale i det daglige arbejde med borgere og medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet.

Pressemeddelelse fra KEA

Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i Praksis er en ny videreuddannelse på deltid udviklet af Københavns Erhvervsakademi i tæt samarbejde med sektoren. Uddannelsen skal opkvalificere sundhedspersonale med en sundhedsfaglig erhvervsuddannelse til at se og analysere borgere og medarbejderes behov for velfærdsteknologi og implementere nye teknologier. Arbejdet med at udvælge, implementere, evaluere og tilpasse velfærdsteknologiske løsninger rettet henholdsvis mod brugere og medarbejdere indenfor social- og sundhedssektoren er en meget praksisnær opgave, som kræver en tæt kobling af det sundhedsfaglige felt med indsigten i borgerens eller medarbejderens hverdag.

Personale mangler viden om velfærdsteknologi
Plejesektoren i Danmark mangler hænder. Især på social- og sundheds-området er det svært at skaffe arbejdskraft. Personalet spiller en vigtig rolle i udrulningen af de mange nye velfærdsteknologier, fordi praktikerne netop har oparbejdet viden om borgernes behov gennem mange år. Personalet spiller en central rolle som ambassadører for borgerne og som formidlere af den ny teknologi, men der har længe manglet en målrettet uddannelse af personalet.

KEA Københavns Erhvervsakademi har i en større analyse fra 2009 kort-lagt behovet for et kompetenceløft inden for social- og sundhedsområdet, der i lighed med andre undersøgelser peger på, at en succesfuld implementering af teknologi kræver, at personalet er trygt ved teknologien og kan se muligheder i den. Mangel på viden om, hvilken teknologi der findes, og uvidenhed om teknologiens muligheder, er en typisk barriere for indførslen af nye teknologier. Analysen viser, at det i lighed hermed er medarbejdere med den direkte daglige kontakt med borgere, som har brug for et kompetenceløft i forhold til velfærdsteknologien og de forandringer, den medfører i organisationen. Det kan være afdelingsledere eller frontmedarbejdere med en sundhedsfaglig grunduddannelse (eksempelvis sosu-assistent) eller tilsvarende uddannelse.

En kombination af varme hænder og hård teknologi
De færre hænder i samfundet betyder at der er færre hænder til at løse opgaven med pleje og omsorg. Derfor kan den nye uddannelse er med til at løse en vigtig samfundsopgave, hvor netop kvaliteten af pleje- og omsorgsopgaver, der involverer velfærdsteknologi, sættes i centrum.

”I arbejdet med udviklingen af den ny uddannelse har det været et om-drejningspunkt at arbejde med teknologien ud fra en humanistisk syns-vinkel. Det er stadig den sundhedsfaglige kvalitet, der er udgangspunkt for mødet mellem borger/bruger og teknologi. Teknologien skal ikke forstås som en erstatning for den personlige kontakt og omsorg, men som et redskab til at forbedre både medarbejdere og borgeres vilkår i arbejdet med at løfte sundhedsopgaven”, siger Annette Macko, efteruddannelseschef på Københavns Erhvervsakademi.

Velfærdsteknologi inden for pleje- og sundhedsområdet er udstyr og hjælpemidler, som kan gøre borgere med behov for hjælp til behandling, genoptræning, pleje, omsorg og praktisk hjælp mere selvhjulpne.

Fakta om uddannelsen
Akademiuddannelsen (også kaldet VVU) Velfærdsteknologi i Praksis består af tre obligatoriske moduler: Velfærdsteknologi i Praksis, Velfærdsteknologi og Mennesker og Velfærdsteknologi og Organisation. Dertil kommer et valgfrit modul, Servicedesign og Innovation. Valgfaget kan også udgøres af et modul fra en anden akademiuddannelse, f.eks. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis eller fra Ledelse. Det er også muligt blot at tage enkelte moduler særskilt som en kort efteruddannelse i sig selv. Uddannelsen er normeret til 60 ECTS, hvilket svarer til et års fuldtidsstudie. Uddannelsen er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der typisk tages over 2 år.

Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i Praksis udbydes på KEA Københavns Erhvervsakademi. Der er studiestart i efteråret 2012.

Yderligere oplysninger
Anette Macko, efteruddannelseschef, anma@kea.dk TLF: 29109988

Kommenter nyheden

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster