KEA - Code of conduct :: kea.dk
KEA life

Code of Conduct

Kea har et sæt overordnede regler for adfærd, som gælder for alle. Lokalt kan der være mere detaljerede regler. De overordnede regler omfatter følgende:

Adfærd

På KEA omfatter ”Code of Conduct” foruden adfærdsregler også ordensregler, sikkerhedsforskrifter, husregler, opslag, skiltning og meddelelser på fronter og intranet. Disse lokale regler skal følges, selv om de ikke er indskrevet i nedenstående regler.

Alle der færdes på KEA, har pligt til at overholde ordens‐ og sikkerhedsforskrifterne.

 

 • Både studerende og ansatte på KEA skal optræde hensynsfuldt og bidrage til, at alle på KEA kan arbejde og studere i et konstruktivt, åbent og uforstyrret miljø
 • Dialogen mellem studerende og medarbejdere og mellem de studerende indbyrdes skal hvile på åbenhed, ligeværd og respekt for det enkelte menneske og dets holdninger
 • KEA respekterer princippet om religiøs frihed, og anser religionsudøvelse for at være en personlig og privat sag
 • Støjende adfærd, spisning og indtagelse af drikkevarer medvidere skal foregå uden gener for andre
 • Det er muligt at låne KEAs lokaler til klassearrangementer. Ved lån af lokale skal blanketten ”Aftaler om lån af lokaler til fester/fredagsbarer på KEA” udfyldes i sdbf.dk/kea. Arrangementet skal herefter godkendes af KEA Studieliv og Campus Service
 • Rygning må ikke finde sted indendørs – dette gælder også e-cigaretter. Udendørs på KEA er rygning tilladt, hvor der er opstillet askebægre
 • Alkohol må ikke indtages inden for almindelig arbejdstid, undtaget i studentercafeens åbningstid. Programchefen kan dispensere fra dette forbud ved specielle lejligheder
 • Euforiserende stoffer tolereres ikke under nogen omstændigheder

 

IT-forskrifter

 

 • De studerende skal følge de gældende it‐regler
 • Internettet ikke må bruges til at downloade programmer, informationer fra websider eller kommunikation, som er strafbart ifølge straffeloven, lov om ophavsret, eller anden lovgivning, der regulerer brugen af internettet
 • Ønsker en studerende at optage en undervisningssekvens på lyd- eller billedfil, skal både klassen og de involverede undervisere forud have givet deres accept. Muligheden for optagelse er primært rettet mod studerende med læseproblemer.

 

Indberetning af overtrædelse

 

 • Overtrædelse af gældende regler indberettes til uddannelseschefen, der afgør, hvad der videre skal ske. Indberetning til studieledelsen skal ske skriftligt eller snarest muligt følges op med en skriftlig fremstilling, der kan danne grundlag for en forelæggelse for den studerende
 • Ved overværelse af grove overtrædelser af reglerne kan enhver ansat bortvise den studerende midlertidigt fra KEA, indtil sagen er indberettet og behandlet
 • Gentagne eller grove overtrædelser indberettes til programchefen
 • Der foretages øjeblikkelig indberetning til politiet af kriminelle forhold såsom trusler, voldelig adfærd, hærværk, brandstiftelse, tyveri mv.
 • Programchefen afgør sanktioner i de tilfælde, der har betydning for skolens funktion

 

Sanktioner

Uddannelseschefen kan bestemme, hvilke sanktioner en overtrædelse af KEAs regler skal mødes med i form af disse afgørelser:

 

 • Tildeling af advarsel. Advarslen vil ligge i den studerendes mappe i den resterende studietid
 • Udelukkelse fra dele af undervisningsaktiviteterne, herunder it‐systemet
 • Uddannelseschefen kan bortvise en studerende fra Københavns Erhvervsakademi, hvis det findes nødvendigt for Københavns Erhvervsakademis funktioner
 • Midlertidig bortvisning fra KEA for en begrænset periode på maksimalt to uger. En delvis bortvisning skal meddeles den studerende skriftligt inden for to dage efter, at bortvisningen er besluttet
 • Permanent bortvisning fra KEA. En permanent bortvisning skal meddeles den studerende skriftligt inden for to dage efter, at bortvisningen er besluttet.

 

Procedure

Inden der træffes afgørelse i sagen, skal den studerende have mulighed for at blive hørt. Den studerende har ret til en bisidder. Undtaget er tilfælde med misbrug af it‐systemet der umiddelbart kan dokumenteres.

En afgørelse truffet af uddannelseschefen kan indbringes for programchefen senest to uger efter, at afgørelsen er meddelt den studerende.

Den studerende kan ved retlige forhold indbringe Programchefens afgørelse for Uddannelsesministeriet senest to uger efter, at den studerende er gjort bekendt med afgørelsen.

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster