KLR - Klasserepræsentanter :: kea.dk
KEA life

Klasserpræsentant - KLR

Click here for English version

OM AT VÆRE KLR

Klasserepræsentanter er de enkelte klassers ansigt udadtil og har ansvaret for kommunikationen mellem De Studerendes Råd (DSR), KEA Studieliv og de enkelte klasser. Klasserne vælger selv en KLR, men er der mere end 40 personer i klassen, kan der med fordel vælges 2-3 KLR, som sammen udgør et KLR-råd.

Som KLR lærer man at forstå KEA som helhed og bliver kontaktpersonen, der bringer klassens ønsker, spørgsmål og svar videre. Det sker bl.a. ved deltagelse på klasserepræsentantsmøder, som den ansvarlige uddannelseschef indkalder til og deltager på. Der er minimum et klasserepræsentantsmøde hvert semester. 

Klasserepræsentanter er klassens talerør og holder klassen opdateret med sociale arrangementer, som KEA Studieliv sender ud hver måned. KLR videreformidler også ønsker og udfordringer tilbage til KEA Studieliv om alt fra belysning, udvidet åbningstider, fester mm. På denne måde får KLR indflydelse og et netværk ikke kun på egne programområder, men også på tværs af KEA. 

FORVENTNINGER TIL KLR

Det er meget forskelligt, hvor meget tid en KLR lægger i arbejdet. Man vælger selv, hvor meget man vil lægge i de forskellige opgaver. For nogen er det helt fint kun at være med det væsentligste, mens andre måske bliver mere engagerede og selv finder nye opgaver. 

Vi forventer, at du som KLR:

 • Holder dig orienteret på Fronter
 • Læser og besvarer din KEA mail 
 • Er i løbende dialog med DSR 
 • Deltager velforberedt på møder samt tager ansvar for de arbejdsopgaver, du påtager dig
 • Agerer under hensyn til KEAs officielle regler og retningslinjer, og med respekt for KEAs varemærke
 • Følger op på skriftlige henvendelser som fx mødeindkaldelser, dagsordener og referater fra DSR møder inden for dit programområde samt DSRs møder med KEA Studieliv
 • Deltager med råd og sparring omkring events, forslag til klubber mv.
 • Informerer om aktiviteter og informationer fra DSR eller KEA Studieliv
 • Respekterer de formelle kommunikationsveje 

De fleste formkrav kender du allerede som studerende på KEA, og som KLR er du rollemodel. 

KEA STUDIELIV

KEA Studieliv er med til at sikre en god hverdag og et godt uddannelsesmiljø for de studerende. KEA Studieliv er de studerendes ankerpunkt og talerør i forhold til de centrale stabsfunktioner på KEA, fx i forbindelse med kommunikation, markedsføring, kvalitet og lignende. 

KLR, DSR, udvalg mv. skal henvende sig til KEA Studieliv, når deres arbejde har en fælles tværgående interesse. Det er centralt for kommunikationen, at de studerendes vej ind i KEA respekteres.

TILMELDING TIL KLR


ABOUT BEING CLASS REPRESENTATIVE

Class representatives are the faces of every single class and are responsible for the communication between The Students’ council (DSR), KEA Studieliv and all classes at KEA. The classes each choose one KLR, should there however be more than 40 students in one class, we recommend that the class chooses 2-3 KLRs.

As KLR one starts to see KEA as an entity and becomes a spokesperson, who brings questions, wishes and answers forward at ie KLR meetings where the head of study participates.

Class representatives keep their classes updated with newest info on social gatherings send out by KEA Studieliv every month. KLRs also communicate ideas and challenges on behalf of their classes to KEA Studieliv – this could be regarding lighting, opening hours, parties etc. KLRs get a saying at KEA and enter a network that spans around all KEA areas

EXPECTATIONS

It varies how much time one puts in being KLR. Some only chooses to actively take part in the essentials while others take pride in developing new ideas.

We expect that KLRs

 • Keep informed on Fronter
 • Read and answer their KEA mail
 • Have a dialogue with DSR
 • Are well-prepared when they participate in meetings and take responsibility
 • Act in consideration of KEA’s official rules and guidelines and respect the KEA brand
 • Follow up on meeting invitations, agendas, resumes from KEA Studieliv and DSR etc
 • Give advice and suggestions about events etc
 • Communicate activities to their classes
 • Respect the formal communication flow

KLRs are rolemodels at KEA

KEA STUDIELIV

KEA STUDIELIV helps to ensure a great student environment at KEA. KEA Studieliv is the students’ epicenter and communication point at KEA regarding communication, marketing, quality, complaints etc.

It’s crucial that KLRs, DSR etc contact KEA Studieliv when the have topics concerning KEA as a whole.

APPLY

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster