Kantine- og restaurantservice :: kea.dk
Om KEA

Udbud af Kantine- og Restaurantservice

Københavns Erhvervsakademi (KEA) udbyder drift af kantiner, cafe og levering af øvrige serviceydelser inklusive muligheden for, at anvende KEAs lokaliteter i forbindelse med drift af restaurant eller lignende.

Udbuddet gennemføres i henhold til LOV nr. 1564 af 15. december 2015 (Udbudsloven).

Opgaven udbydes i offentligt udbud, jf. Udbudslovens afsnit II om offentlige indkøb over tærskelværdien.

Opgaven er offentliggjort i overensstemmelse med bilag VIII til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65).

Den udbudte opgave omfatter:
Drift af en eller to kantiner og eventuelt en cafe for KEAs studerende, medarbejdere og gæster, samt levering af forskellige ad hoc serviceydelser til KEA.

De omhandlede KEA lokaliteter er beliggende på Lygten 16 og Lygten 37, 2400 København NV. Herudover er der også en KEA afdeling på Bispevej 5, 2400 København.

Lokaliteterne omhandler undervisningstilbud og administration.

Yderligere beskrivelse af opgaven og kravene til udførelsen fremgår af udbudsmaterialet.

Opdeling:
Opgaven er ikke opdelt i delaftaler og der skal derfor bydes på den samlede opgave.

Eget bud:
Københavns Erhvervsakademi afgiver ikke kontrolbud på opgaven.

Kontrakten:
Kontraktperioden er fra den 1. august 2017 til den 30. juni 2020.

Optioner:

1.       KEA kan forlænge aftalen i et (1) år. Den maksimale varighed af aftalen, er derved tre år og elleve måneder. ("Option 1").

2.       KEA kan beslutte, at der ud over kantinedrift på Lygten 16 også skal være kantinedrift på Lygten 37 (”Option 2).

3.        

4.       KEA kan tilkøbe forskellige kantine-, restaurant- og serveringsydelser ud over dem, som direkte fremgår af udbudsmaterialet (”Option 4”).

Tilbudsgivers økonomiske kapacitet og tekniske/faglige formåen:
Oplysning om de krævede kvalifikationsdokumenter og minimumskrav fremgår af udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet.

Tildelingskriterium:
Opgaven tildeles efter tildelingskriteriet ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud men underkriterierne:

-  Kvalitet - Vægtning: 50

-  Priser inklusive tilskud - Vægtning: 50.

Udbudsbekendtgørelse, udbudsmateriale med videre:
Udbudsbekendtgørelsen med minimumskrav, udbudsmaterialet med tilhørende tilbudsliste og lokaledata samt eESPDet kan downloades fra KEAs hjemmeside eller rekvireres hos den nedenfor nævnte administrator af udbuddet.  

Administrator af udbudsproceduren og rekvirering af materialer:
Alle henvendelse vedrørende udbudsproceduren, herunder spørgsmål, skal rettes til: 

ServiceConsult
Att.: Finn Buch Petersen
Klempegårdsvej 40, Nr. Dalby
4140 Borup
Tlf. 26 73 23 85
E-mail: info@serviceconsult.dk

Spørgemøde, besigtigelse og frister:

-  Der afholdes orienteringsmøde og besigtigelse den 24. maj 2017, kl. 9:30

Der er pligt til deltagelse i både orienteringsmødet og bygningsgennemgangene.
Tilmelding fremgår af udbudsmaterialet.

-  Tilbud skal være Københavns Erhvervsakademi i hænde senest den 15. juni 2017, kl.12.00

-  Aftalen skal starte den 1. august 2017

Find alt udbudsmaterialet her: LINK

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster