Vagt- og sikringsservice :: kea.dk
Om KEA

Udbud af Vagt- og Sikringsservice

Københavns Erhvervsakademi udbyder Vagt- og Sikringsservice ved syv lokaliteter i København og omegn.

Udbuddet omhandler indkøb af Vagt- og Sikringsservice i KEAs afdelinger og gennemføres i henhold til LOV nr. 1564 af 15. december 2015 (Udbudsloven).

Opgaven udbydes i offentligt udbud, jf. Udbudslovens afsnit II om offentlige indkøb over tærskelværdien.

Opgaven er offentliggjort i overensstemmelse med bilag VIII til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65).

Den udbudte opgave omfatter:
Daglige og ad hoc vagt- og sikringsydelser ved syv individueller lokaliteter fordelt i København og omegn (seks i henholdsvis København N, Ø og NV og en i Hellerup). Lokaliteterne omhandler Københavns Erhvervsakademis undervisningstilbud og administration. En af lokaliteterne udgår den 30. juni 2017 og en af lokaliteterne udvides nogenlunde tilsvarende den 1. august 2017.

Yderligere beskrivelse af opgaven og kravene til udførelsen fremgår af udbudsmaterialet.

Opdeling:
Opgaven er ikke opdelt i delaftaler og der skal derfor bydes på den samlede opgave.

KEA har valgt ikke at udbyde aftalen i særskilte delaftaler, da det findes mest hensigtsmæssigt og økonomisk, at den valgte Leverandør leverer en sammenhængende løsning, og kan optimere arbejdsprocesserne som følge heraf. Endvidere taler økonomiske hensyn og hensyn til den efterfølgende aftalestyring for ikke at opdele udbuddet.

Eget bud:
Københavns Erhvervsakademi afgiver ikke kontrolbud på opgaven.

Kontrakten:
Kontraktperioden er fra den 1. juni 2017 til den 31. december 2020.

Optioner:
1.    Københavns Erhvervsakademis kan forlænge aftalen i et (1) år. Den maksimale varighed af aftalen, er derved fire år og syv måneder. ("Option 1").

2.    Hvis Københavns Erhvervsakademis ønsker eller får behov for at tilkøbe de i udbudsmaterialet angive yderligere vagt- og sikringsydelser, eller hvis Københavns Erhvervsakademis ekstraordinært får behov for andre vagt- og sikringsydelser, kan Københavns Erhvervsakademis anvende denne option. Optionen kan udnyttes enten på timebasis eller på opgavebasis ("Option 2").

3.    Såfremt Københavns Erhvervsakademis bygningsmasse ændres, kan Københavns Erhvervsakademi lade lokaliteter udgå helt eller delvist eller tilkøbe ydelser til udførelse på lokaliteter ud over dem, som fremgår af udbudsmaterialet ("Option 3").

Tilbudsgivers økonomiske kapacitet og tekniske/faglige formåen: 
Oplysning om de krævede kvalifikationsdokumenter og minimumskrav fremgår af udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet.

Tildelingskriterium:
Opgaven tildeles efter tildelingskriteriet ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud men underkriteriet ”laveste pris”.

Udbudsbekendtgørelse, udbudsmateriale med videre:
Udbudsbekendtgørelsen med minimumskrav, udbudsmaterialet med tilhørende tilbudsliste og lokaledata samt eESPDet kan rekvireres hos den nedenfor nævnte administrator af udbuddet.  

Administrator af udbudsproceduren og rekvirering af materialer:
Alle henvendelse vedrørende udbudsproceduren, herunder spørgsmål, skal rettes til: 

ServiceConsult
Att.: Finn Buch Petersen
Klempegårdsvej 40, Nr. Dalby
4140 Borup
Tlf. 26 73 23 85
E-mail: info@serviceconsult.dk

Udbudsbekendtgørelsen med minimumskrav, udbudsmaterialet med tilhørende tilbudsliste og lokaledata samt eESPDet fremsendes efter anmodning herom ved at sende en mail til ServiceConsult.

Spørgemøde, bygningsgennemgang og frister:

q  Der afholdes orienteringsmøde den 25. april 2017, kl. 10:00 

q  Der afholdes bygningsgennemgange den 25. og den 26. april 2017

Der er pligt til deltagelse i både orienteringsmødet og bygningsgennemgangene.

q  Spørgsmål til udbudsproceduren eller udbudsmaterialet opfordres fremsendt inden den 28. april 2017

q  Tilbud skal være Københavns Erhvervsakademi i hænde senest den 9. maj 2017, kl.12.00

Find udbudsmateriale her: UDBUDSMATERIALE (zip)

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster