Specialeretninger :: kea.dk
Uddannelser

Design & Business specialeretninger

Som studerende på PBA i Design & Business skal du vælge en retning, som du ønsker at specialisere dig indenfor. Du kan vælge i mellem både dansksprogede og internationale specialeretninger.

På KEA DESIGN er uddannelserne Designteknolog og PBA i Design & Business blevet dimensioneret på baggrund af de aktuelle beskæftigelsestal. Det betyder, at der skal skæres i antallet af studiepladser på både Designteknolog og PBA Design & Business fra sommeroptaget 2017.

Følgende ændringer vil være gældende fra optag 2017 og indtil andet meldes ud:

Det internationale speciale ”Sustainable Fashion (INT)” udbydes ikke fra sommer 2017.
Det internationale speciale ”Fashion Management (INT)” omlægges fra internationalt (engelsk) til dansk optag fra sommer 2017.

Brand Design (DK)

En brand designer arbejder strategisk og kreativt med at designe stærke brands, der imødekommer kundernes aktuelle behov og forventninger, baseret på grundige analyser af virksomhed, marked, kultur og trends.

På specialet Brand Design lærer du at designe og udvikle brands og koncepter i krydsfeltet mellem strategi, branding og visuel eksekvering. 

Vi arbejder altid ud fra vores brand design metodik, hvor den gode og kreative idé er i centrum for alle projekter. Når idéen er udtænkt, fastlægges strategien og branding platformen, hvorefter det hele skal eksekveres i praksis. 

Som Brand Design studerende er du med hele vejen fra idé til eksekvering. Vi lægger stor vægt på at samarbejde med erhvervslivet, og derfor tager alle vores projekter afsæt i en virkelig problemstilling i samarbejde med en relevant virksomhed.

Vi arbejder både strategisk og kreativt med branding, kommunikation, marketing, medier og grafisk design, og du kommer til at besidde såvel strategens stærke styringsværktøjer som grafikerens skarpe øje. 

Denne viden giver dig færdigheder til at kunne anvende analyseredskaber til at identificere relationer mellem brand og kunde, identificere strømninger inden for markedet i forhold til udbud og efterspørgsel, anvende konceptuelle og kommercielle metoder, formidle brandingstrategier internt og eksternt. Du vil også lære at anvende kommunikationsværktøjer til formidling af brandet.

Når du er færdiguddannet, vil du typisk kunne arbejde som projektleder eller koordinator i virksomheder eller bureauer, som beskæftiger sig med kommunikation, branding, PR og grafisk design.

BRAND DESIGN (INT)

A brand designer works strategically and creatively with designing strong brands that tie in with current customer needs and expectations on the basis of in-depth analyses of businesses, markets, cultures and trends.

The Brand Design specialisation provides you with knowledge on how to design and develop brands and concepts in the crossfield between strategy, branding and visual execution. 

Our work is always based on our brand design methodology, which means that good, creative ideas are at the heart of all projects. When an idea has been conceived, the strategy and branding platform are established prior to the practical execution.

As a Brand Design student, you are involved in the entire process from idea to execution. We place strong emphasis on working closely with the business community. Springing from real-life issues, all our projects are therefore executed in close cooperation with relevant businesses.

We work both strategically and creatively with branding, communication, marketing, media and graphic design, and as a student you acquire both the strong management tools of a strategist and the critical eye of a graphic designer.

This knowledge provides you with the skills needed to use analytical tools to identify brand-customer relationships, identify market trends in relation to supply and demand, apply conceptual and commercial methods and communicate branding strategies internally and externally. You also learn to use communication tools for promoting the brand.

Brand Design graduates typically find employment as project managers or coordinators in businesses or agencies engaged in communication, branding, PR and graphic design.’

Communication Design & Media (DK)

En communication designer har krydskompetencer indenfor retorik, visuelt design, strategi og medieforståelse - til et jobmarked som efterspørger særlig forståelse for den dynamik, der karakteriserer mediebilledet i dag.

Som Communication Design studerende lærer du at arbejde professionelt med markedsorienteret og tidssvarende visuel, skriftlig og digital kommunikation ud fra en holistisk tilgang til design og proces.

Specialet dækker kerneområderne visuel kommunikation, strategi, retorik og medie og procesforståelse. Vi tager udgangspunkt i storytelling, konceptuel kommunikation samt kampagne- og cross media løsninger.

Opgaver løses individuelt og i grupper. Vi arbejder helhedsorienteret omkring proces og metodeforståelse ofte i tæt samarbejde med erhvervslivet. I undervisningen udvikler de studerende cases til den virkelige verden og skaber kommunikations-produkter på baggrund af strategi og relevant teori.

Du vil få viden om trendteori, antropologisk metode, kulturforståelse og idehistorie, designteori og semiotik, argumentationsstrategi, fremtidsanalyse, innovationsprocesser, teknologi, medier og formidling og retorik.

Denne viden giver dig færdigheder til at kunne identificere og vurdere tendenser og fænomener i forhold til trend- og samfundsteori samt historisk kontekst. Du vil kunne anvende en antropologisk metode til indsamling af relevante data, udarbejde design briefs på baggrund af research og databearbejdning, formidle skriftligt, mundtligt og visuelt i forskellige medier. Desuden vil du kunne anvende innovative metoder til problemløsning, identificere potentiale for nye markeder og løsninger samt formidle komplekse faglige problemstillinger interpersonelt og interkulturelt.

Communication Design & Media (INT)

A communication designer has a wide range of competencies within rhetoric, visual design, strategy and media literacy, aimed at a job market that demands your particular understanding of the dynamics characterising the media today.

As a Communication Design student you will learn to work professionally with market-oriented and contemporary visual, written and digital communication – all with a holistic approach to design and process.

This specialisation study covers the subjects: visual communication, strategy, rhetoric, media and understanding of various processes. We focus on storytelling, conceptual and communication campaigns and cross media solutions.

You will be working with projects individually as well as in groups. We work holistically with the process and understanding of methods often in close cooperation with the industry. You will be part of developing case studies to the real world and you will create communication products based on strategy and relevant theory.

On the international Communication and Design & Media specialisation study we put emphasis on case studies and collaborative business partners with a sustainable profile.

You will gain knowledge about trend theory, anthropological methods, cultural understanding, and the history of ideas as well as design theory and semiotics, argumentation strategy, analysis of the future, innovation processes, technology, media and communication, and rhetoric.

This knowledge will provide you with the skills to identify and assess trends and phenomena relative to trend and social theory as well as historical context. You will be able to use an anthropological method for collecting relevant data. You will also learn to produce design briefs based on research and data analysis. You will know how to present written, oral and visual material using different types of media. You will learn to use innovative approaches to problem solving and know how to identify potential new markets and solutions and. Finally you will get the interpersonal and intercultural skills to communicate complex issues.

Entrepreneurship (DK)

Som studerende i Entrepreneurship arbejder du fokuseret med innovation, kreative processer, projektledelse og organisering for at kunne iværksætte forretningskoncepter i en brugerdreven og kommerciel kontekst. 

På specialet Entrepreneurship lærer du at udvikle innovative løsninger, som kan være af social og kommerciel karakter. Du kommer til at udvikle dine egne forretningsidéer, lige såvel som du skal samarbejde med eksisterende virksomheder for at lære, hvordan du skaber ny værdi.

Din værktøjskasse vil blandt andet bestå af antropologiske metoder, kreative metoder, innovationsprocesser, designmetoder, grafisk facilitering, teknikker til prototyping, metoder til forretningsudvikling og strategi samt pitching, prissætning og budgettering.

 Det er en værdifuld værktøjskasse, som du kan bruge til at iværksætte din egen virksomhed eller hjælpe eksisterende virksomheder med at innovere som fx forretningsudvikler eller strategisk designer. 

Efter uddannelsen vil du kunne arbejde metodisk, strategisk og løsningsorienteret med at lave kommercielle og bæredygtige forretningsmodeller og virksomheder. Du vil kunne identificere, analysere og vurdere nye trends, muligheder og brugerbehov. Du vil også kunne udvikle, validere og organisere innovative forretningskoncepter og omsætte disse til kommercielle produkter eller services, der skaber reel, nyskabende værdi. Endelig vil du kunne kommunikere dine projekter, idéer eller dig selv med gennemslagskraft. 

Fashion Management (DK)

Fashion Management er et tværfagligt fagforløb inden for design og erhverv med fokus på CSR og bæredygtighed, den tredobbelte bundlinje og internationalisering.

Formålet med Fashion Management er at arbejde innovativt og gå i dybden med hele værdikæden på ledelsesniveau. Derudover får du et solidt fundament af viden inden for CSR og bæredygtighed. Du bliver i stand til – både praktisk og teoretisk – at integrere komplekse bæredygtige problemstillinger på ledelsesniveau.

Som Fashion Management-studerende udvikler du kompetencer til at samarbejde med forskellige interessenter ud fra en bæredygtig tilgang. I løbet af uddannelsen lærer du at gentænke, facilitere og implementere bæredygtige tilgange og strategier i en virksomhed eller en organisation – herunder at tilføre værdi til den tredobbelte bundlinje.

Du kommer til at arbejde med aktuelle forretningsrelevante tematikker, bæredygtighed, materialeteknologi og udvikling, indkøb, supply chain management og udvikling af nye bæredygtige strategier.

Efter endt uddannelse vil du være i stand til at lede og implementere nye, bæredygtige tilgange i en virksomhed eller organisation inden for modebranchen. Studieretningen Fashion Management dækker centrale emner inden for ledelse, CSR og bæredygtighed, Brand Management, Procurement Management, Marketing Management og virksomhedsøkonomi.

Du får kendskab til handelsteknikker, mikro- og makroøkonomi, logistik og supply chain management, kommunikation og viden om produktkendskab.

Den viden, du erhverver dig, sætter dig i stand til at vurdere markedsforhold og udvikle kommercielle virksomhedsstrategier og -koncepter. Du vil nu kunne identificere og vurdere potentielle partnerskaber i værdikæden samt evaluere og foreslå anvendelse af alternative og bæredygtige materialer. Du bliver i stand til at vurdere den økonomiske udvikling på nøglemarkeder og tilpasse marketingmix i overensstemmelse hermed under anvendelse af relevante IT-værktøjer og styringssystemer. Du vil kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere samt anvende forskellige forhandlingsteknikker.

Pattern Design (DK)

En pattern designer arbejder innovativt og praksisnært med problemløsning og produktudvikling og indgår aktivt i den kreative proces, i udvikling og konstruktion af form og i bæredygtigt materialevalg til beklædningsdesign.

På specialet Pattern Design lærer du at arbejde analytisk og problemløsende med konstruktion og formgivning af mode- og livsstilsprodukter.

Specialet dækker kerneområderne konstruktion og graduering, produktudvikling, kommunikation og materialelære. Med udgangspunkt i konstruktion og graduering

arbejder vi med at udvikle løsninger, der balancerer det funktionelle med det æstetiske. Via opgaver og projekter lærer du selvstændigt at udarbejde mønstre og målskemaer samt at kommunikere effektivt både internt og eksternt om produktudvikling.

Du vil få viden om relevante teorier og metoder inden for konstruktion og graduering, professionens praksis inden for produktudvikling, form, funktionalitet og materialer samt modens udvikling.

Denne viden giver dig færdigheder til at kunne vurdere konstruktions- og gradueringsmetoders betydning for pasform og silhuet, vurdere materialers betydning for et produkt, vurdere og produktudvikle et designoplæg, udvikle løsningsforslag til komplekse opgaver inden for konstruktion og graduering samt anvende diverse værktøjer til konstruktion. Endelig vil du kunne håndtere graduering, dokumentation og formidling af produktrelaterede emner også i en global kontekst.

Når du er færdiguddannet, vil du typisk kunne arbejde i tøjvirksomheder som produktionsorienteret eller designorienteret konstruktør.

Sustainable Fashion (DK)

Fremtidens modedesigner kan være med til at skabe trends, modekoncepter og -produkter, som kan forme og påvirke måden vi lever på. Vi står på skuldrene af vores fortid, og gennem nye innovative designløsninger undersøger vi fremtidige muligheder med det formål at skabe en bæredygtig fremtid.  

SUSTAINABLE FASHION specialet har fire hovedområder: Design, Sociologi, Kommunikation og Forretningsforståelse, som tilsammen giver et bredt fundament til at være en af fremtidens change makers inden for bæredygtig mode.  

Gennem design undervisningen, research og samarbejder med virksomheder og organisationer styrkes den studerende på SUSTAINABLE FASHION til at arbejde eksperimenterende og nyskabende i spændet mellem tradition og innovation. Der inddrages håndværksteknikker, nye teknologier og digitale muligheder, som alle åbner op for en retænkning af produktionsformer og definerer fremtidige designløsninger og -processer.
For at forstå megatrends og deres påvirkning på fremtiden, og for at kunne handle derpå, inddrages sociologiske metoder i såvel research af målgrupper som i designprocessen. Således klædes den studerende på til at imødekomme nutidige og fremtidige behov i tæt dialog med brugeren.
Der undersøges hvordan storytelling kan være med til at formidle f.eks. værdi, proces og holdbarhed og skabe nye fortællinger og trends. Relevante medier som fashion films, fotos, blogs, social media, website, events m.fl. afsøges og anvendes i formidlingen.
Der undersøges hvordan de identificerede trends og designløsninger kan sættes ind i en forretningsforståelse. Der er fokus på forretningsmodeller som understøtter nye tiltag, og den studerende styrkes til at forstå og handle ud fra dette både i en etableret virksomhed/organisation eller som entreprenør.

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster