Docenter på KEA :: kea.dk
Om KEA

Docenter På Kea

I 2017 ansætter KEA de første docenter. Ambitionen er, at KEAs nye docenter skal gøre den nyeste viden mere tilgængelig for de studerende og for det erhvervsliv, KEA uddanner til, gennem udviklings- og innovationsprojekter på højt niveau.

Med ansættelsen af docenter bliver KEA det første erhvervsakademi, der ansætter docenter. Det er en opgave, som forpligter.  

Baggrund for docenter på KEA

KEA har i en årrække arbejdet med praksisnære forsknings- og udviklingsprojekter, og tager nu næste skridt for at styrke de faglige miljøer og den faglige ledelse af forsknings- og innovationsaktiviteterne på programområderne. Docenterne får en nøglefunktion i at kvalificere og udvikle denne indsats.


Faglige udviklingsplatforme

KEAs programområder har gennem de sidste år etableret en række faglige udviklingsplatforme, der er omdrejningspunkt for vidensarbejdet på programområderne. En udviklingsplatform er  et fagligt fokusområde baseret på den nyeste viden og de centrale udviklingstendenser, programmet skal prioritere, indsamle og skabe i samarbejde med andre videnmiljøer, erhverv og professioner. Eksempler på temaer for faglige udviklingsplatforme er Big Data (DIGITAL), BIM og Digitalisering (BYG), Energi (TEKNIK) og Teknologi, materialer og produktion (DESIGN).

Konkret definerer de faglige udviklingsplatforme den strategiske ramme for projekter, kompetenceudvikling, deltagelse i netværk og videndeling imellem undervisere. De er valgt for at skabe værdi og få ny og vigtig viden ind i uddannelserne samt bidrage til at løse udfordringer inden for de erhverv og professioner, uddannelserne retter sig imod. De opslåede docentstillinger skal alle spille ind i vidensudviklingen på og skabe synergi på tværs af de enkelte faglige udviklingsplatforme, og de ligger i deres tema således i krydsfeltet mellem mindst to faglige platforme.

 

Hvad laver en docent?

Docenterne skal styrke og systematisere KEAs videngrundlag ved at forestå og fremme videnproduktion og –formidling, så den faglige udvikling bringes i spil og bliver nærværende for såvel KEAs studerende som for KEAs adjunkter og lektorer.Herudover skal en docent på KEA undervise på relevante uddannelser, så docenten indgår i uddannelsernes videnkredsløb og herigennem omsætter og formidler den nyeste viden til KEAs studerende. 

Hverdagen for docenterne kommer til at indeholde forskelige arbejdsopgaver såsom:

  • Udvikling, vedligeholdelse, facilitering og kvalitetssikring af en portefølje af forsknings- og innovationsprojekter i relation til og på tværs af de faglige udviklingsplatforme
  • Udvikling og fornyelse af undervisningen med blik for videngrundlag, videnproduktion og videnkredsløb
  • Undervisning på KEAs uddannelser
  • Samarbejde med erhverv, professioner og relevante forskningsmiljøer
  • Være ajour med udviklingen af de brancher og erhverv, som programområdet uddanner til
  • Formidling af KEAs forsknings- og innovationsprojekter internt som eksternt til aftagere og andre interessenter
  • Deltagelse ved internationale forskningskonferencer og indgå international forskningsmæssig publicering og udvikling

Docenterne er organisatorisk samlet i KEA Forskning & Innovation, men skal have en hverdag på de enkelte lokationer for at få et godt kendskab til de faglige uddannelsesmiljøer.

 

Hvem kan blive docent?

Ansættelse som docent sker med udgangspunkt i bestemmelserne i Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og forudsætter et kvalifikationsniveau svarende til ph.d. eller tilsvarende opnået gennem en kombination af formel uddannelse og relevant praksiserfaring.
Herudover lægger vi vægt på, at kandidaterne opfylder en række kriterier, hvilket KEA vil screene for i ansøgningsprocessen.

For at komme i betragtning som docent skal man derfor kunne dokumentere følgende kriterier:

   a.     Et kvalifikationsniveau svarende til ph.d. Kvalifikationsniveauet kan opnås gennem en kombination af formel uddannelse og relevant praksiserfaring, der har givet tilsvarende forudsætninger,

   b.     Erfaring med selvstændigt at planlægge, styre og evaluere forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for de erhverv eller professioner, som KEA uddanner til,

   c.     Opnået dokumenteret, anvendelsesorienteret viden, herunder såvel teoretisk som praktisk indsigt på højt niveau om erhvervet eller professionen, så man er i stand til selvstændigt og innovativt at udvikle ny viden inden for erhvervet eller professionen og bringe ny viden i spil i forhold til udviklingen af erhvervet eller professionen, og

   d.     Undervisningserfaring og erfaring med udvikling af undervisning, herunder at man er højt kvalificeret i forhold til formidling af teori og inddragelse af praksis, samt i forhold til at koble teori og praksis i relation til erhvervet eller professionen.


De faglige kvalifikationer vurderes af et eksternt, videnskabeligt bedømmelsesudvalg og de samlede kvalifikationer af et internt ansættelsesudvalg.

Ansøgere, der ikke kan dokumentere erfaring med ovenstående kriterier, vil ikke blive videresendt til den eksterne bedømmelse. 

 


Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster