Revision og Årsrapport :: kea.dk

Revision og Årsrapport

StudieretningAkademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning
Omfang10 ECTS (retningsbestemt fag)
StedHellerup: KEA KOMPETENCE, Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup
Hellerup

Opstart efterår 2018

Pris8.154 kr.
ForplejningOpdateres
LitteraturOpdateres
AdgangskravKlik her for at se adgangskrav
TilmeldingsfristSe www.finanstilmelding.dk
TilmeldingTilmelding er ikke åben
  

FORUDSÆTNINGER

Ud over de generelle adgangsbetingelser, anbefaler vi, at du har et grundlæggende kendskab til bogføring og det dobbelte bogholderis principper om debet og kredit.

 

FORMÅL

Formålet med faget er at give dig et overblik over reglerne for udarbejdelse af selskabsregnskaber for klasse B virksomheder samt for revision af samme virksomhedstyper, således at du selvstændigt kan opstille en klasse B årsrapport samt selvstændigt udføre de mest almindelige revisionshandlinger.

Du skal endvidere kunne kombinere din faglige viden med en metodemæssig indsigt med henblik på at kunne analysere og vurdere praktiske problemstillinger i forbindelse med finansiel rådgivning.


INDHOLD

Vejledende vægt i procent:

 1. indledning - overblik 5%
 2. årsregnskabsloven 30%
 3. revisionens planlægning 20%
 4. revisionens udførelse 25%
 5. revisionens afslutning og rapportering 20%

 

UDBYTTE

Det er målet med undervisningen, at du via et overordnet kendskab til Årsregnskabsloven og med hjælp i udvalgte regnskabsvejledninger bliver i stand til selv at udarbejde en årsrapport for en klasse B virksomhed. Du bliver endvidere i stand til at deltage i en revisionsplanlægning, udføre konkrete revisionshandlinger for de mest almindelige områder i en årsrapport samt udarbejde forslag til konklusionen på revisionsopgaven.

Der lægges vægt på, at du tilegner dig en systematik, som gør dig i stand til:

 • at kunne udarbejde årsrapporter for klasse B virksomheder
 • at kende til udvalgte bestemmelser i Årsregnskabsloven for klasse C virksomheder
 • at kende de mest almindelige bestemmelse i Revisorloven som er styrende for revisors arbejde
 • at kunne planlægge en revision med udarbejdelse planlægningsnotat med identifikation af risikofyldte områder og forslag til niveau for væsentlighed
 • at kende opbygning og systematik i revisionsstandarder
 • at kunne udføre de nødvendige revisionshandlinger for de hyppigst forekommende områder i en årsrapport for klasse B virksomheder
 • at kunne konkludere på de udførte revisionshandlinger og derudfra udarbejde forslag til revisionspåtegning og protokollater

Du skal kunne:

 • opstille en undersøgelsesplan (undersøgelsesdesign) for indsamling af data, herunder kunne vurdere forskellige undersøgelsesmetoders stærke og svage sider
 • indsamle, bearbejde og tolke kvantitative og kvalitative data samt kunne forholde sig kritisk til et foreliggende eller nyt datamateriale, herunder kunne vurdere anvendelsen af måleskalaer, datas relevans, aktualitet, validitet, reliabilitet og generaliserbarhed

Undervisningen tager udgangspunkt i de regler der findes for revision og udarbejdelse af årsrapporter for klasse B virksomheder, som via praktiske eksempler giver dig til de sæt af regler, som er forbundet med udarbejdelse og revision af årsrapporter indenfor almindeligt forekommende klasse B virksomheder.

 

EKSAMENSFORM

30 minutters individuel mundtlig eksamen med baggrund i individuelt projekt.


Spørgsmål?

For spørgsmål vdr. uddannelsesvalg, optagelseskrav, uddannelsestilrettelæggelse, karriereplanlægning og hvordan du kan/skal være studerende på en deltids/efteruddannelse samt muligheder for at blive realkompetencevurderet og/eller få merit – kontakt:

 

STUDIEVEJLEDER

Joan Nielsson Mathiasen
jonm@kea.dk 
Tlf: 2498 2010For spørgsmål vdr. modulopstarter, tilmeldinger, uddannelsesbeviser og andre praktiske spørgsmål vedrørende Kompetences deltidsuddannelser/efteruddannelser – kontakt:

 

STUDIEADMINISTRATION

Christina Rasmussen
chri@kea.dk 
Tlf: 4646 0518

 

Eller


Karina Onsberg Torstensen

kaot@kea.dk 
Tlf: 4646 0519