Struktur på KEA :: kea.dk
KEA life

Struktur på KEA

Studenterdemokratiet
Studenterdemokratiet er et vigtigt led i KEA’s samlede organisation. De studerende er således repræsenteret, og har indflydelse i organer på flere niveauer og med forskelligt fokus.


Klasserepræsentanterne
På KEA vælger hvert hold en klasserepræsentant, der repræsenterer holdet et semester ad gangen. Klasserepræsentanten har til ansvar at skabe en struktur for samtaler i klasseforum, således at det er klassens samlede input, der arbejdes videre med f.eks. i samarbejde med DSR – De Studerendes Råd.


De Studerendes Råd
De Studerendes Råd – DSR - tager sig af de studerendes interesser og findes både på den enkelte uddannelse og som et råd på tværs af KEAs uddannelser.

BYG/BUILD: dsr_teknik@stud.kea.dk

TEKNIK/TECHNOLOGY: dsr_byg@stud.kea.dk

DIGITAL: dsr_digital@stud.kea.dk

DESIGN: dsr_design@stud.kea.dk 

 

Uddannelsesudvalg
Uddannelsesudvalget er et andet organ, der dækker en eller flere beslægtede uddannelser og rådgiver om kompetencebehov og udvikling på erhvervsområdet.

De studerende har to pladser i uddannelsesudvalget. De to studerende vælges af, og blandt, de studerende på uddannelserne inden for uddannelsesudvalgets område.

Uddannelsesudvalgets øvrige medlemmer repræsenterer aftagerne på området, bl.a. erhvervs-organisationer, ungdomsuddannelser og beslægtede videregående uddannelser. Endelig er uddannelseschefen og to repræsentanter for underviserne medlemmer af uddannelsesudvalget.


Bestyrelsen
De studerende har to pladser i KEAs bestyrelse. Enhver studerende på KEA har ret til at opstille og stemme. DSR står for processen med valg af studerende til bestyrelsen.

Bestyrelsen består i øvrigt af to undervisere og 13 eksterne medlemmer, der repræsenterer erhverv og arbejdsmarked. De eksterne medlemmer er i modsætning til de interne studerende og undervisere udpeget af organisationer, uddannelsesinstitutioner, kommuner og regionsrådet i interessentkredsen omkring KEA.


Organisationen KEA
Bestyrelsen er KEAs øverste myndighed og har til opgave at varetage KEAs interesser som uddannelsesinstitution, herunder at fastlægge retningslinjer for KEAs organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

KEA arbejder på at udvikle sig til Danmarks stærkeste uddannelsesbrand inden for praksis-rettede videregående uddannelser til erhvervslivet i form af både erhvervsakademi- og professions-bacheloruddannelser, det vil sige et brand, der er ensbetydende med:

·         Uddannelser, der giver de rette kompetencer til tiden.

·         Omsætning af den nyeste forskning til viden, der virker i praksis.

KEA ledes af rektor Ingo Østerskov der er ansat af bestyrelsen. Til sin hjælp har rektor en ressourcedirektør, og derudover er der et antal programchefer, centerchefer og funktionschefer. De forskellige uddannelser ledes af et antal uddannelseschefer. Rektor har den overordnede ledelseskompetence i alle sager.

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster