Projektoversigt :: kea.dk
Forskning & Innovation

F&ICK har solid erfaring med projektstyring og facilitering af forsknings- og udviklingsprojekter. Forsknings- og Innovationscenter KEA tænker på tværs af fagtraditioner og udvikler projekter, der udfordrer status quo inden for centerets indsatsområder.

Projekterne er som de øvrige aktiviteter kendetegnet ved en kobling mellem praksis og teori. De skal således have rod i praksis, generere og formidle viden samt udvikles i relation til og med relevante interne og eksterne aktører.

Projekter kan igangsættes ved et udefrakommende ønske om bistand og støtte omkring projektudvikling og –facilitering, samt udgå fra KEAs egne uddannelser og medarbejdere.  Alle projekter ledes af en daglig projektleder, der indgår i et samskabende miljø med øvrige vidensproducenter i samfundet.


Projekt HÅND I HÅND - Det udvidede læringsrum

Anne Marie Mathiasen
E: anmm@kea.dk

Målet for Projekt Hånd i Hånd er at underviserne opnår et lærende fællesskab og nye kompetencer til at arbejde med formative evalueringsformer, der kan integrere undervisning, dokumentation, kvalitetsarbejde og udvikling af læringsforløb, der højner det aktive samspil med de studerende og gør underviserne kompetente til at kunne skræddersy den valgte evalueringsmetode til den konkrete læringssituation.

Med etablering af et Læringslaboratorium har en gruppe undervisere fra KEAs PBA Design/Business-uddannelser opnået et praksisfællesskab, hvor det er muligt at dele og lære af hinanden. I efteråret 2015 udvikles og afprøves nye evalueringsdesigns i den daglige praksis.

Projektet blev afsluttet med et symposiumafholdt d. 3. marts 2015.

DOWNLOAD PUBLIKATIONEN SOM PDF HER


KEAweek 2015

Gunnva Nolsøe Nielsen
E: gnni@kea.dk

KEAweek er en tværfaglig innovatinsuge, hvor studerende, undervisere og eksterne samarbejdspartnere arbejder sammen om at adressere og arbejde med relevante samfundsudfordringer. Målet med KEAweek er at skabe en unik platform, hvor ny viden skabes og studerende, der deltager aktivt eksponeres for et stimulerende kollaborativt og internationalt vidensmiljø, der bidrage til udviklingen af deres faglige og innovative kompetencer. KEAweek afholdes for anden gang i uge 43 2015, og vil som atter fokuserer på innovation og den metodik, der karakteriserer KEA: den praksisnære tilgang, hvor studerende gennem udfordrende projekter løser konkrete problemer for virksomheder.


Teknologisk Entreprenørskab - på tværs af teknikken. Et tværinstitutionelt entreprenørskabsprojekt

Torid Kaad Ostenfeld
E: toko@kea.dk

Projektet, der er målrettet studerende fra Maskinmesterskolen København (MSK) og studerende fra KEA´s Energiteknolog-uddannelse, har til formål at skabe et undervisningsforløb med fokus på entreprenørskab, idéudvikling og innovation.

Den studerende skal således sikres indsigt i innovation, entreprenørskab, samt opnå  færdighederne til at benytte relevante værktøjer indenfor disse fagområder i forhold til at afsøge muligheder og udvikle nye tekniske løsninger inden for deres respektive fag.


Entreprenørskab i det udvidede læringsrum

Mie Iben Wester
E: miiw@kea.dk

Entreprenørskab i det udvidede læringsrum er et kompetenceudviklingsforløb for undervisere på KEA´s Design program med fokus på situeret læring. Forløbet skal bidrage med konkrete metoder og værkstøjer samt skabe en forståelse for, hvordan undervisere, ved at arbejde med et udvidet læringsrum, kan understøtte de studerendes entreprenante kompetencer gennem kobling mellem teori og praksis.

Projektet er støttet af Fonden for Entreprenørskab, og har til formål at sikre ny viden indenfor arbejdet med Socialt entreprenørskab i et udvidet læringsrum, hvor både undervisere og studerende indgår i nye samarbejdsrelationer udenfor undervisningslokalet.


Social entreprenørskab i praksis

Mie Iben Wester
E: miiw@kea.dk

Med støtte fra Fonden for Entreprenørskab, udvikles der et undervisningsforløb, der skal ruste studerende på KEA til at arbejde med social entreprenørskab i praksis. Undervisningsmodulet er målrettet KEA´s Design program (Designteknolog, PBA Design & Business, E-Design, PBA Jewellery & Business og Institut for Ædelmetal). Modulet giver indblik i grundvilkårene for arbejdet med social entreprenørskab og medvirker til at udvikle den studerendes kompetencer inden for udvikling af socialøkonomiske forretningsmodeller og praktisk erfaring med at drive en socialøkonomisk virksomhed.

Projektet indgår i et samarbejde med Settlementet og Områdefornyelse i Københavns Kommune og er støttet af Fonden For Entreprenørskab.


SInnDesign - Sustainable Innovation through Design

Anne Marie Mathiasen
E: anmm@kea.dk

SInnDesign er et tværfagligt europæisk samarbejde hvis formål er at udvikle undervisningsmateriale og værktøjer til systematisk integrering af bæredygtige overvejelser (miljømæssige, sociale og økonomiske) inden for interiør- og tekstilbranchen. 

Samarbejdspartnere: Aalborg Universitet, Vienna Technical University, Gabriel, Montana, Fritz Hansen, m.fl.


E-Business Technology & Entrepreneurship (Omnichannel)

Torid Kaad Ostenfeld
E: toko@kea.dk

Fonden for Entreprenørskab har bevilliget midler til udviklingen af et projektmodul, der skal give de studerende konkrete erfaringer med at skabe koncepter og samspil mellem handel på nye fysiske platforme i samspil med digitale platforme. Projektmodulet skal ruste de entreprenante studerende med kompetencer, der sætter dem i stand til at identificere og udvikle nye muligheder inden for E-handel.ITMV - I Tråd Med Verden

Drude-Katrine Plannthin
E: drkp@kea.dk

ITMV - I Tråd Med Verden er et flerkulturelt samarbejdsprojekt mellem mennesker i Danmark, hvor kultur, kunsthåndværk og design er omdrejningsaksen. Projektets har til formål at skabe adgang til kulturbårne håndarbejde teknikker i Danmark.


FLIBA - Fremtidens ledere i bygge- og anlægsbranchen

Jesper Hvidkjær Pedersen
E: jhvp@kea.dk

FLIBA - Fremtidens ledere i bygge- og anlægsbranchen er et nordisk projektsamarbejde sætter fokus på at udvikle fremtidens produktionsleder i bygge- og anlægsbranchen. Projektet har til formål at sikre rekruttering og udvikling af lederkompetencer i bygge- og anlægsbranchen gennem opdaterede og bedre uddannelser.

Få svar på dine spørgsmål om uddannelser, efteruddannelseroptag og KEA generelt eller find os på Facebook, Linkedin og Youtube.
Har du kommentarer til siden? Skriv til webmaster