Denne indkøbspolitik fastsætter de overordnede mål og rammer for indkøb af varer og tjenesteydelser på Københavns Erhvervsakademi (KEA). Indkøbspolitikken er et element i KEA’s strategi og skal derfor i videst muligt omfang understøtte opfyldelsen af KEA’s strategiske målsætninger.

Formålet med indkøbspolitikken er at effektivisere indkøb i bredeste forstand for derved at frigøre ressourcer til gavn for KEA’s formål.

KEA skal ikke bare opnå fordelagtige priser, når kvalitet, indkøbsvilkår og andre parametre tages i betragtning, men også effektivisere indkøbsprocessen i sin helhed. KEA skal i den forbindelse optræde som én kunde i forhold til leverandører og høste de koncernfordele, dette muliggør.

Indkøbspolitikken skal desuden sikre, at alle indkøb sker i henhold til gældende lovgivning og udbudsdirektiver, og at KEA i forhold til leverandører fremstår som en redelig og troværdig samarbejdspart.

KEA er sig sit ansvar som offentligt finansieret institution bevidst. Derfor inddrager indkøbspolitikken en række andre forhold end pris og kvalitet som afgørende for indkøbsbeslutninger, herunder etiske, sociale og miljømæssige hensyn. Det er et særskilt mål for KEA’s indkøb at minimere det totale ressourceforbrug set over varens/tjenesteydelsen samlede levetid.